© 2017 Copyright  |  All Rights Reserved 

 Адрес: ул."Опълченска" 66, 1303 София

  • White Facebook Icon
  • Instagram - White Circle
  • White Twitter Icon

ЗА НАС

1/3

Идеята за създаване на музей на техниката в България има дългогодишна история. Началото й датира от 1885 г., когато в Русе се основава първото техническо дружество. В учредителния му устав, като приоритетна задача е записано изграждането на технически музей и техническа библиотека, които "да съдействат за развитието на техниката и техническия поминък". В продължение на десетилетия идеята се поддържа от Българското инженерно-архитектно дружество, а  последните десетилетия на ХІХ и началните на миналия век  се характеризират с няколко важни събития, които прокарват пътя към практическата ù реализация.

Политехническият музей става част от системата на българските музеи на 13 май 1957 г. с разпореждане № 486 на Министерския съвет. Първоначално музеят е на подчинение на Българската академия на науките, впоследствие на Министерството на просветата и културата, а от 1968 г. е включен в състава на националните музеи.

 

Първоначално колекциите са формирани с помощта на Научно техническите съюзи, а музеят ползва работни помещения и зали в Дома на техниката. 

 

Своя собствена сграда музеят получава в края на 1992 г. За кратък срок колективът подготвя първата постоянна експозиция - "От фондовете на Националния политехнически музей".

Националният политехнически музей съхранява над 22 000 експонати, разпределени по колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, оптика, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, пишещи машини, физични уреди, съобщителна техника. В музея се пазят ценни свидетелства, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на българската наука и техника, интересни единични изделия и др. Научният архив включва над 2000 архивни единици. Музеят разполага с видеоархив, киноархив, фотоархив, справочен апарат по история на науката и техниката, личностни архиви, специализирана библиотека-читалня с над 12 000 книги и периодични издания, сбирка от художествени творби с техническа тематика, картографски произведения.

В постоянната експозиция на площ от 1 000 кв. м са показани едва около 1 000 предмета от богатия фонд. Колекции и единични експонати сапредставени и в други музеи и музейни сбирки. Интерес предизвикват постоянните изложби "Началото – 120 г. български съобщения" във фоайето на Централна поща /съвместно с Комитета за пощи и далекосъобщения/, "Радиото в България" и "Да запишем и чуем звуците" във Факултета по журналистика и масова комуникация и "История на обучението по астрономия" в Астрономическата обсерватория на Софийския университет. Реставриран автомобил "Форд" и други експонати на музея присъстват в постоянната изложба на представителството на "Форд" за България – Форд Мото Пфое.

 

Музеят е организатор на десетки конференции и симпозиуми, посветени на историята на различни отрасли на науката и техниката. Обнародвал е 18 тома от единственото издание по история на науката и техниката - Годишник на Националния политехнически музей, редица тематични сборници и брошури. Изготвя и разпространява вестник за деца "Технитарче". Разполага със зали за временни изложби, кинозала и конферентна зала.

 

Политехническият музей е разработил над 140 тематични изложби от различни области на знанията - "Спомени за българската индустрия", "Запознайте се с музея за наука и техника", "Магията на камера обскура", "Историята на българската техника, "Електрификацията на България", "Минното дело в България" и много други. Изложбите са показвани в страната и чужбина.

Публиката на музея се състои предимно от млади хора – ученици и студенти, от специалисти в областта на техниката и технологиите, от български и чуждестранни туристи, колекционери и любители. Броят на посетителите е около 30 000 годишно.

 

Националният политехнически музей участва активно в културния живот на страната. В продължение на повече от 10 години той администрира издаването на сп. "Музеи и паметници на културата", организира семинари по музейно дело, провежда специализирани музеоложки конференции и дискусии. От 4 години в музея е седалището на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите /ИКОМ/. Националният политехнически музей е един от създателите на Българския автомобилен клуб "Ретро", в който членуват собственици на стари автомобили и мотоциклети.

 

Националният политехнически музей и неговите филиали функционират като образователни институции и работят в партньорство с Министерството на образованието и науката - по-специално с учителите от средните училища, Българската академия на науките, Софийския университет "Св. Кл. Охридски" с неправителствени организации - Съюза на физиците в България, Съюза на химиците, Съюза на учените в България, Федерацията на научнотехническите съюзи, Деловия клуб на Германската икономика в България, Австрийския институт за Южна и Югоизточна Европа, както и с редица фондации, фирми и сдружения.