© 2017 Copyright  |  All Rights Reserved 

 Адрес: ул."Опълченска" 66, 1303 София

  • White Facebook Icon
  • Instagram - White Circle
  • White Twitter Icon

Музейна ЕкоЛаборатория (ЕкоЛаб)

November 21, 2017

 

Екипът на Националния политехнически музей реализира проект, насочен към разширяване познанието за влиянието на техническия прогрес върху природата (от миналото до днес), опазването на околната среда и формирането на екологична култура.

 

Основните теми са свързани с:

 

1.Кръговрат на водата - участниците се запознават с кръговрата на водата в природата, както и с пътя на водата в човешкия бит. Обръща се внимание на различни етапи от използването на водата като ресурс и се посочват различни процеси, при които тя се губи, пречиства или остава същата. Набляга се върху въпроса как този жизненоважен ресурс се изразходва. Дават се лесни решения за неговото пестене и опазване в ежедневието. Експериментално се демонстрират начини за пречистване на водата, които са смалени модели на физически методи, използвани в пречиствателните станции: коагулация; филтруване и осмоза.

 

2.Рециклиране - целта на теоретичната част е да запознае целевите аудитории с: четирите основни суровини, подлежащи на рециклиране – хартия, пластмаса, стъкло и метал;  значимостта на процеса рециклиране; правилата за разделно събиране на отпадъка; видовете стъкла, пластмаса, хартия и метали и тяхната употреба. Експериментална част показва рециклиране на хартия и повторното използване на пластмаси.

 

3.Горива – набляга се на различните начини за добиване на енергия в бита и производствата, както и на ефективността на горивата и методите. Правят се паралели между конвенционалните и възобновяемите методи и се говори за въглеродния отпечатък на всеки от тях. Експериментална част показва разликата между непълно и пълно изгаряне на горивото в двигателите с вътрешно горене; визуализира се нагледно разликата в продуктите на горенето при липса и в присъствие на катализаторна кутия; подчертава се влиянието на тези продукти върху здравето на човек.

 

И в трите теми, теоретичната част протича под формата на диалог, подкрепен от мултимедийна презентация и ориентирано към действие обучение, а експериментите се изпълняват от участниците под ръководството на водещия. Методическите заниманията и практически опити са съобразени и адаптирани в зависимост от възрастта и познанията на целевите групи. Чрез провежданите демонстрации и опити се дава възможност за самостоятелни открития, развиват се нови умения и начини на работа в екип и взаимопомощ, усещане за принадлежност към групата и собствена значимост. В основата на всички занимания е и темата за приноса на науката.

 

В чисто практичен план, проектът насърчава младежите да участват в музейни дейности като практиканти и доброволци. Екипът на проекта вярва, че той   подпомага и бъдещата професионална ориентация на младите хора. Създаденият в неговите рамки интерес на децата към природното богатство и екологията е възможно да се трансформира в желание за професионална реализация в области, свързани с тяхното изследване и опазване.

 

Музейните експерти имат амбицията да реализират програмата не само в музейната сграда, а и извън нея. Предвиждат се изнесени занимания и демонстрации в училища, рехабилитационни центрове за социална интеграция на деца със специални образователни потребности /СОП/ и младежи с девиантно поведение.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Последни новини
Please reload

АРХИВ
Please reload

СЛЕДВАЙТЕ НИ
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square